List/Grid

Tag Archives: triển khai luật thuế thu nhập cá nhân

Quyết định số 01/QĐ-BCĐLTTNCN ngày 19/09/2008

Quyết định số 01/QĐ-BCĐLTTNCN ngày 19/09/2008

Quyết định số 01/QĐ-BCĐLTTNCN ngày 19/09/2008 của Ban chỉ đạo trung ương triển khai thuế TNCN về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo trung ương triển khai thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân.