List/Grid

Tag Archives: trái phiếu chính phủ

Thông tư số 56/2010/TT-BTC ngày 16/04/2010

Thông tư số 56/2010/TT-BTC ngày 16/04/2010

Thông tư số 56/2010/TT-BTC ngày 16/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và giám sát, sử dụng nguồn vốn trái phiếu quốc tế của Chính phủ phát hành năm 2010.

Thông tư số 89/2009/TT-BTC ngày 29/04/2009

Thông tư số 89/2009/TT-BTC ngày 29/04/2009

Thông tư số 89/2009/TT-BTC ngày 29/04/2009 do Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 và Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

Quyết định số 46/2008/QĐ- BTC ngày 01/07/2008

Quyết định số 46/2008/QĐ- BTC ngày 01/07/2008

Ngày 01 tháng 07 năm 2008 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 46/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế Quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nghị định của Chính Phủ số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 141/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2003 về việc phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lành và trái phiếu chính quyền địa phương. Nghị định này quy định việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nghị định số 01/2000/NĐ-CP ngày 13/01/2000 của Chính phủ

Nghị định số 01/2000/NĐ-CP ngày 13/01/2000 của Chính phủ

Nghị định số 01/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 13 tháng 01 năm 2000 về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ