List/Grid

Tag Archives: trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản

Nghị định của Chính phủ số 66/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 66/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.