List/Grid

Tag Archives: Trợ giúp pháp lý

Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/07/2008

Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/07/2008

Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/07/2008 của Chính phủ ban hành quy định đối với các hoạt động hợp tác về pháp luật của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế liên chính phủ và tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Luật trợ giúp pháp lý Số 69/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006

Luật trợ giúp pháp lý Số 69/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006

Luật trợ giúp pháp lý Số 69/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.