List/Grid

Tag Archives: Trưng mua

Luật Trưng mua, Trưng dụng tài sản, số 15/2008/QH12 ngày 03-06-2008

Luật Trưng mua, Trưng dụng tài sản, số 15/2008/QH12 ngày 03-06-2008

Luật Trưng mua, Trưng dụng tài sản, số 15/2008/QH12 ngày 03-06-2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 quy định về việc Trưng mua, Trưng dụng tài sản; quyền và trách nhiệm của Cơ quan Nhà nước trong việc Trưng mua, Trưng dụng tài sản