List/Grid

Tag Archives: trường giáo dưỡng

Nghị định số 66/2009/NĐ-CP ngày 01/08/2009

Nghị định số 66/2009/NĐ-CP ngày 01/08/2009

Nghị định số 66/2009/NĐ-CP ngày 01/08/2009 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng.

Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006

Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006

Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 do Chính phủ ban hành quy định các chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi khác đối với các đối tượng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác.

Nghị định của Chính Phủ số 142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 142/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2003 quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng. Nghị định này quy định về đối tượng, nguyên tắc, thủ tục đưa vào trường giáo dưỡng, thành lập, tổ chức trường giáo dưỡng, chế độ quản lý người được đưa vào trường giáo dưỡng và những quy định khác có liên quan đến việc áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng trên cơ sở các quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

Nghị định của Chính phủ số 52/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 52/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 52/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng.