List/Grid

Tag Archives: tín dụng

Thông tư số 17/2011/TT-NHNN ngày 18/08/2011

Thông tư số 17/2011/TT-NHNN ngày 18/08/2011

Thông tư số 17/2011/TT-NHNN ngày 18/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng.

Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010

Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010

Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính Phủ ban hành quy định về hoạt động thông tin tín dụng.

Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 về Tín dụng Đầu tư và Tín dụng Xuất khẩu của Nhà nước.

Quyết định số 3162/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008

Quyết định số 3162/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008

Quyết định số 3162/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng.

Quyết định số 3158/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008

Quyết định số 3158/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008

Quyết định số 3158/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước ban hành về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng

Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29-12-1999

Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29-12-1999

Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29-12-1999 của Chính phủ Quy định Bảo đảm tiền vay của các Tổ chức Tín dụng

Nghị định số 166/1999/NĐ-CP ngày 19-11-1999

Nghị định số 166/1999/NĐ-CP ngày 19-11-1999

Nghị định số 166/1999/NĐ-CP ngày 19-11-1999 của Chính phủ Quy định Về chế độ Tài chính đối với các Tổ chức Tín dụng

Luật thuế giá trị gia tăng số 57-L/CTN của QH/09 thông qua ngày 10/05/1997

Luật thuế giá trị gia tăng số 57-L/CTN của QH/09 thông qua ngày 10/05/1997

Luật thuế giá trị gia tăng số 57-L/CTN của QH khóa 9 kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 05 năm 1997 quy định thuế tính trên khỏan giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng