List/Grid

Tag Archives: Tín dụng Xuất khẩu

Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 về Tín dụng Đầu tư và Tín dụng Xuất khẩu của Nhà nước.