List/Grid

Tag Archives: tiêu thụ nước sạch

Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt.

Nghị định số 117/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 11/07/2007

Nghị định số 117/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 11/07/2007

Nghị định số 117/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 11/07/2007 về sản xuất,cung cấp và tiêu thụ nước sạch