List/Grid

Tag Archives: tiêu chuẩn và chức danh nhân viên đường săt điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung chương trình đào tạo nhân viên đường sắt

Quyết định số 21/2008/QĐ-BGTVT Của Bộ Giao thông vận tải ngày 10 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 21/2008/QĐ-BGTVT Của Bộ Giao thông vận tải ngày 10 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 21/2008/QĐ-BGTVT Của Bộ Giao thông vận tải ngày 10 tháng 10 năm 2008 Sửa đổi, bổ sung điều 5 của “Quy định tiêu chuẩn và chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu “Ban hành kèm theo Quyết định số 67/2005/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải.