List/Grid

Tag Archives: Tiêu chuẩn tiếp viên phục vụ trên tàu bay chuyên cơ

Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13/09/2010

Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13/09/2010

Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13/09/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ.