List/Grid

Tag Archives: tiêu chuẩn giám đốc sở giao thông vận tải thuộc ủy ban nhân dân tỉnh

Thông tư  04/2009/TT- BGTVT ngày 08/05/2009

Thông tư 04/2009/TT- BGTVT ngày 08/05/2009

Thông tư 04/2009/TT- BGTVT ngày 08/05/2009 quy định tiêu chuẩn giám đốc sở giao thông vận tải thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.