List/Grid

Tag Archives: tiền công và thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội;Thông tư 04/2010/TT-BLĐTB&XH;điều chỉnh tiền lương

Thông tư 04/2010/TT-BLĐTB&XH ngày 29/01/2010

Thông tư 04/2010/TT-BLĐTB&XH ngày 29/01/2010

Thông tư 04/2010/TT-BLĐTB&XH ngày 29/01/2010 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội.