List/Grid

Tag Archives: tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội

Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ.
Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009 của Bộ lao động – Thương binh Xã hội. Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng Bảo hiểm Xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động Quyết định theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/ND ngày 31/072008 của Chính phủ.

Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/08/2008

Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/08/2008

Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 08 năm 2008 Bộ Laođộng – Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ.