List/Grid

Tag Archives: thủ tục đăng ký kinh doanh

Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13 tháng 01 năm 2009 của Bộ kế hoạch và Đầu tư. Quy định sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh

Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006

Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006

Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết về cơ quan đăng ký kinh doanh và hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh.