List/Grid

Tag Archives: thu phí xăng dầu

Quyết định số 03/2009/QĐ-TTg ngày 09/01/2009

Quyết định số 03/2009/QĐ-TTg ngày 09/01/2009

Quyết định số 03/2009/QĐ-TTg ngày 09/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định việc điều chỉnh mức thu phí xăng dầu.