List/Grid

Tag Archives: thu phí bảo vệ môi trường

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh An Giang. Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang