List/Grid

Tag Archives: thu nhập chịu thuế

Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/03/2010

Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/03/2010

Thông tư 40/2010/TT-BTC ngày 23/03/2010 do Bộ Tài Chính ban hành ngày 23/03/2010 hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản.

Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp số 57-L/CTN của QH/09 thông qua ngày 10/05/1997

Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp số 57-L/CTN của QH/09 thông qua ngày 10/05/1997

Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp được Quốc hội khóa IX kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10/05/1997 quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (dưới đây gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ đối tượng quy định tại điều 2 của Luật này.