List/Grid

Tag Archives: thuế

Quyết định 905/QĐ-TCT ngày 01/07/2011 của Tổng cục Thuế

Quyết định 905/QĐ-TCT ngày 01/07/2011 của Tổng cục Thuế

Quyết định 905/QĐ-TCT ngày 01/07/2011 của Tổng cục Thuế ban hành Quy trình hoàn thuế.

Luật Thuế Xuất Khẩu  Thuế Nhập Khẩu Hàng Mậu Dịch 1987/12/29

Luật Thuế Xuất Khẩu Thuế Nhập Khẩu Hàng Mậu Dịch 1987/12/29

Luật Thuế Xuất Khẩu  Thuế Nhập Khẩu Hàng Mậu Dịch nhằm  tăng cường quản lý các hoạt động xuất, nhập khẩu, góp phần tích cực vào việc mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại của Nhà nước, hình thành cơ cấu xuất, nhập khẩu hợp lý, góp phần bảo vệ và phát triển sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng trong nước, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 2, thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1987.

Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1993

Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1993

Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 10 tháng 7 năm 1993 để khuyến khích sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả; thực hiện công bằng, hợp lý sự đóng góp của tổ chức, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vào ngân sách Nhà nước.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu 1995

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu 1995

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế doanh thu được Quốc hội khoá VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30/06/1990 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu đã được Quốc hội khoa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 05/07/1993 quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10 được Quốc Hội thông qua ngày 20/05/1998 nhằm điều tiết thu nhập của người tiêu dùng cho ngân sách nhà nước một cách hợp lý, tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh đối với một số hàng hóa, dịch vụ;