List/Grid

Tag Archives: thuế suất

Thông tư số 84/2009/TT-BTC ngày 28/04/2009

Thông tư số 84/2009/TT-BTC ngày 28/04/2009

Thông tư số 84/2009/TT-BTC ngày 28/04/2009 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Quyết định 83/2008/QĐ-BTC ngày 03/10/2008

Quyết định 83/2008/QĐ-BTC ngày 03/10/2008

Quyết định 83/2008/QĐ-BTC ngày 03/10/2008 của Bộ Tài chính ban hành về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Luật Thuế Thu nhập Cá nhân số 04/2007/QH12

Luật Thuế Thu nhập Cá nhân số 04/2007/QH12

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 có hiệu lực từ ngày 1/1/2009 quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

Nghị định số 15/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 15/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 15/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 09 tháng 5 năm 2000 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 90/1999/NQ-UBTVQH 10 ngày 03 tháng 9 năm 1999 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số Danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10 được Quốc Hội thông qua ngày 20/05/1998 nhằm điều tiết thu nhập của người tiêu dùng cho ngân sách nhà nước một cách hợp lý, tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh đối với một số hàng hóa, dịch vụ;