List/Grid

Tag Archives: thuế suất thuế xuất khẩu

Thông tư số 167/2010/TT-BTC ngày 27/10/2010

Thông tư số 167/2010/TT-BTC ngày 27/10/2010

Thông tư số 167/2010/TT-BTC ngày 27/10/2010 của Bộ Tài chính ban hành sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng khoáng sản thuộc nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu.

Thông tư số 156/2010/TT-BTC ngày 11/10/2010

Thông tư số 156/2010/TT-BTC ngày 11/10/2010

Thông tư số 156/2010/TT-BTC ngày 11/10/2010 của Bộ tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng apatit thuộc nhóm 2510 quy định tại biểu thuế xuất khẩu.

Thông tư số 23/2010/TT-BTC ngày 12/02/2010

Thông tư số 23/2010/TT-BTC ngày 12/02/2010

Thông tư số 23/2010/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 12/02/2010 Về việc sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư số 121/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009

Thông tư số 121/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009

Thông tư số 121/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009 do Bộ Tài Chính ban hành quy định việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng Apatit thuộc nhóm 2510 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC ngày 08/09/2008

Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC ngày 08/09/2008

Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 08/09/2008 về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu.