List/Grid

Tag Archives: thuế suất thuế nhập khẩu

Quyết định số 73/2008/QĐ-BTC ngày 05/09/2008

Quyết định số 73/2008/QĐ-BTC ngày 05/09/2008

Quyết định số 73/2008/QĐ-BTC ngày 05/05/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước Asean giai đoạn 2008-2013.

Quyết định 54/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 15/07/2008

Quyết định 54/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 15/07/2008

Quyết định 54/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 15/07/2008 về việc thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào.

Nghị định số 213/2004/NĐ-CP ngày 24-12-2004

Nghị định số 213/2004/NĐ-CP ngày 24-12-2004

Nghị định số 213/2004/NĐ-CP ngày 24-12-2004 Quy định Bổ sung 19 mặt hàng vào Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)của các nước ASEAN cho các năm 2004 – 2006