List/Grid

Tag Archives: thuế nhập khẩu’Hàng không hoàn lại. hàng là vật tư.

Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Điều Của Luật Thuế Xuất Nhập Khẩu 1993

Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Điều Của Luật Thuế Xuất Nhập Khẩu 1993

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 12 năm 1991.và được sửa đổi, bổ sung một số điều được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 5 tháng 7 năm 1993.