List/Grid

Tag Archives: Thuế doanh thu

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu 1995

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu 1995

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế doanh thu được Quốc hội khoá VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30/06/1990 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu đã được Quốc hội khoa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 05/07/1993 quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu