List/Grid

Tag Archives: thr tục thành lập và hoạt động của tổ chức giưới thiệu việc làm;Nghị định 71/2008/NĐ-CP; thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm; giới thiệu việc làm; tổ chức giới thiệu việc làm.

Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 05/06/2008

Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 05/06/2008

Nghị định số 71/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.