List/Grid

Tag Archives: Thông tư sô 07/2010/TT-BYT

Thông tư sô 07/2010/TT-BYT ngày 05/04/2010

Thông tư sô 07/2010/TT-BYT ngày 05/04/2010

Thông tư sô 07/2010/TT-BYT ngày 05/04/2010 do Bộ Y tế ban hành hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.