List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 95/2010/TT-BKH

Thông tư số 95/2010/TT-BTC ngày 30/06/2010

Thông tư số 95/2010/TT-BTC ngày 30/06/2010

Thông tư số 95/2010/TT-BTC ngày 30/06/2010 sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khóan công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khóan Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.