List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 94/2009/TT-BTC

Thông tư số 94/2009/TT-BTC ngày 19/05/2009

Thông tư số 94/2009/TT-BTC ngày 19/05/2009

Thông tư số 94/2009/TT-BTC ngày 19/05/2009 do BộTài chính ban hành hướng dẫn việc giải ngân và thu hồi nợ vay theo Hiệp định Tín dụng ký ngày 05/02/2009 giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.