List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 66/2008

Thông tư số 66/2008/TT-BTC ngày 21/07/2008

Thông tư số 66/2008/TT-BTC ngày 21/07/2008

Thông tư số 66/2008/TT-BTC ngày 21/07/2008 do Bộ Tài Chính ban hành sửa đổi bổ sung Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất.