List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 54/2010/TT-BTC

Thông tư số 54/2010/TT-BTC ngày 15/04/2004

Thông tư số 54/2010/TT-BTC ngày 15/04/2004

Thông tư số 54/2010/TT-BTC ngày 15/04/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT – BTC – BNV ngày 06/05/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ  hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.