List/Grid

Tag Archives: thông tư số 45/2007/TT- BTC

Quyết định 80/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/09/2008

Quyết định 80/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/09/2008

Quyết định số 80/2008/QĐ-BTC ngày 22/09/2008 do Bộ Tài chính quy định về việc bãi bỏ Điểm b và d, Mục 5.2,Pphần II, Thông tư số 45/2007/TT- BTC ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính.