List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 39/2011/TT-BTC

Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011

Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011

Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính ban hành về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.