List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 27/2008/TT-LĐTBXH

Thông tư số 27/2008/TT-LĐTBXH ngày 20/11/2008

Thông tư số 27/2008/TT-LĐTBXH ngày 20/11/2008

Thông tư số 27/2008/TT-LĐTBXH ngày 20/11/2008 của Bộ Lao độnng – Thương binh và xã hội ban hành Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ- CP  ngày 28/2/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 05/06/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP