List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 25/2009/TT-NHNN

Thông tư 25/2009/TT- NHNN ngày  15/12/2009

Thông tư 25/2009/TT- NHNN ngày 15/12/2009

Thông tư 25/2009/TT- NHNN ngày  15/12/2009 về bổ sung điều 1 quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước về việc cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú.