List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 196/2010/TT-BTC

Thông tư số 196/2010/TT-BTC ngày 07/12/2010

Thông tư số 196/2010/TT-BTC ngày 07/12/2010

Thông tư số 196/2010/TT-BTC ngày 07/12/2010 tạm hõan thời gian thực hiện thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.