List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 188/2010/TT-BTC

Thông tư số 188/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010

Thông tư số 188/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010

Thông tư số 188/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khỏan thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương.