List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 18/2009/TT-BTC

Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 31/01/2009

Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 31/01/2009

Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 31/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức Thuế suất Thuế Giá trị Gia tăng theo danh mục hàng hoá của Biểu Thuế Nhập khẩu Ưu đãi