List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 172/2010/TT-BTC

Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010

Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010

Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.