List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 17/2009/TT-BTC

Thông tư số 17/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 17/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 17/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn việc trích nộp và sử dụng kinh phí Công đoàn đối với Doanh nghiệp có vốn Đầu tư Nước Ngoài và Văn phòng điều hành của phía Nước Ngoài trong Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh