List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 16/2011/TT-BTC

Thông tư số 16/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011

Thông tư số 16/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011

Thông tư số 16/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 61/2006/TT-BTC ngày 29/06/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước.