List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 15/2009/TT-BTC

Thông tư số 15/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 15/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 15/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn thực hiện mức Thuế suất Thuế Nhập khẩu Ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu Thuế Nhập khẩu Ưu đãi