List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 147/2010/TT-BTC

Thông tư số 147/2010/TT-BTC ngày 24/9/2010

Thông tư số 147/2010/TT-BTC ngày 24/9/2010

Thông tư số 147/2010/TT-BTC ngày 24/9/2010 của Bộ Tài chính ban hành sửa đổi mức thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2601 tại Danh mục mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu.