List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 117/2010/TT-BTC

Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/08/2010

Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/08/2010

Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/08/2010 hướng dẫn cơ chế tài chính cuả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.