List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 117/2009/TT-BTC

Thông tư số 117/2009/TT-BTC ngày 05/06/2009

Thông tư số 117/2009/TT-BTC ngày 05/06/2009

Thông tư số 117/2009/TT-BTC ngày 05/06/2009 do Bộ Tài Chính ban hành quy định thực hiện Quyết định số 63/2009/QĐ-TTg ngày 20/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với  ngành Hải quan  năm 2009 và năm 2010.