List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 111/2008/TT-BTC

Thông tư số 111/2008/TT-BTC ngày 24/11/2008

Thông tư số 111/2008/TT-BTC ngày 24/11/2008

Thông tư số 111/2008/TT-BTC ngày 24/11/2008 ban hành việc sửa đổi, bổ sung thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007  của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của  Nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước.