List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 110/2008/TT-BTC

Thông tư số 110/2008/TT-BTC ngày 21/11/2008

Thông tư số 110/2008/TT-BTC ngày 21/11/2008

Thông tư số 110/2008/TT-BTC ngày 21/11/2008 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc – bản đồ