List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 108/2008/TT-BTC

Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008

Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008

Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm