List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 105/2008/TT-BTC

Thông tư số  105/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008

Thông tư số 105/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008

Thông tư số 105/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính  phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước