List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 10/2010/TT-BKH

Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.