List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 09/2009/TT-BTC

Thông tư số 09/2009/TT-BTC ngày 22/04/2009

Thông tư số 09/2009/TT-BTC ngày 22/04/2009

Thông tư số 09/2009/TT-BTC ngày 22/04/2009 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chuyển xếp lương và thực hiện chế độ thưởng an toàn đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thông tư số 09/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009

Thông tư số 09/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009

Thông tư số 09/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Đài Truyền Hình Việt Nam